Kyrkorna vid Drottens kyrkoruin

001.jpg
Den vackra målningen på den vita husväggen visar
var man hittar museet Drottens kyrkoruin.

Drottens kyrkoruin är ett museum som visar ruinen efter Lunds första stenkyrka i källaren under de hus som byggdes ovanför när utgrävningen av ruinen avslutats. Kyrkan som stod där en gång i tiden byggdes någon gång första halvan av 1000-talet, alltså under senare delen av vikingatiden för nästan 1 000 år sedan då Lund anlades som stad där Lund finns nu, och revs 1537 som ett resultat av reformationen i Danmark.

Förutom stenkyrkan så låg det ytterligare tre kyrkor i samma område, alla byggda som stavkyrkor av trä, och två av dem berättas det också om i Drottens kyrkoruin. Den tredje kan man se spår av i trottoaren utanför museet. Den allmänna uppfattningen bland arkeologer och historiker är att de tre stavkyrkorna av trä revs när stenkyrkan Drotten byggdes.

Den första av stavkyrkorna, den danske kungen Svend Tveskægs stavkyrka, byggdes omkring år 990 och den liksom stenkyrkan var biskopskyrkor. De hade nämligen dopbrunnar och på den tiden var det bara biskopen som fick utföra dop. Även domkyrkan som byggdes senare hade en dopbrunn från början.

Drottens kyrkoruin är ett obemannat museum med fri entré och man kommer dit genom entrén in till föreningen Gamla Lunds och Lunds Citysamverkans kansli eller genom entrén till restaurang Gattostretto när någon av dem håller öppet. Så det är oftast öppet under dagtid alla dagar måndag till lördag.

002.jpg
Museet Drottens kyrkoruin där man kan gå längs det som återstår av den norra väggen till den stenkyrka som stod där en gång i tiden för nästan 1 000 år sedan tills den revs 1537 i samband med den danska reformationen.

Drottens kyrkoruin är egentligen inte bara ett museum om de kyrkor som låg i området för 1 000 år sedan utan också om den danska kungamaktens maktkamp med ärkesätet i Hamburg med ambition om att etablera ett nytt ärkesäte i Lund för de nordiska länderna. En ambition som gick i uppfyllelse först 1103 med Lunds domkyrka som hemvist för ärkebiskopen.

Svend Tveskægs stavkyrka - Den första biskopskyrkan i Lund

003.jpg
Modell av Svend Tveskægs stavkyrka från omkring 990.
Den första kyrkan som byggdes i området och som var den första kyrkan som byggdes när Lund anlades som stad där Lund finns nu var en stavkyrka som den danske kungen Svend Tveskæg lät bygga omkring år 990. Det var en biskopskyrka åt den engelska prästen Gotebald som han utsåg som den första biskopen för den danska provinsen i Skåne.

Den danske kungen Harald Blåtand som var far till Svend Tveskæg enade Danmark och kristnade danskarna omkring år 960. Med den nya kyrkan ville Svend Tveskæg kristna Lund och skapa en maktbas för den danska kronan genom att låta staden få ett nytt centrum på en ny plats norr om den gamla staden Lund som fanns i Uppåkra och där invånarna fortfarande dyrkade vikingatidens asatro.

004.jpg
Några av de stolphål som har hittats för stolpar i Svend
Tveskægs stavkyrka från omkring 990. Stolphålen visar
stolpar från korpartiet i den östra delen av kyrkan.

Kyrkan stod på den norra sidan om det som nu är Drottens kyrkoruin och har inte grävts ut helt men den beräknas ha varit omkring 17 till 20 meter lång och åtta och en halv meter bred. Dessutom har man hittat rester av en dopbrunn intill kyrkan, dopet skedde då fortfarande genom nedsänkning i vatten och det var bara en biskop som fick förrätta dop på den tiden, och på kyrkans östra sida har man hittat stolphål och där tror man att det har stått en klockgalge och ett stort kors.

Svend Tveskæg dog i England år 1014 och begravdes sedan troligen i sin stavkyrka i Lund men möjligen har han senare flyttats till domkyrkan i Roskilde. Det hävdas att han finns begravd där nu men hans kvarlevor har aldrig hittats där, så kanske finns han fortfarande begravd någonstans under den del av sin kyrka som inte har grävts ut.

När Drottens stenkyrka skulle börja byggas någon gång under första halvan av 1000-talet så revs Svend Tveskægs stavkyrka och numera finns det inte längre några synliga spår kvar av kyrkan ovan jord.

Drottens kyrka - Biskopskyrkan som var Lunds första stenkyrka

Vilken av de danska kungarna som tog initiativ till byggandet av Drottens kyrka är oklart men den allmänna uppfattningen bland arkeologer och historiker är att den började byggas någon gång under perioden 1030-1050. Det ligger nära till hands att tro då att det var på den handlingskraftige kungen Knud den Stores initiativ och i så fall måste den ha byggts redan någon gång omkring 1030.

005.jpg
Modell av Drottens kyrka som den såg ut när den var nybyggd någon gång under perioden 1030-1050.

Drottens kyrka som då alltså byggdes någon gång under första halvan av 1000-talet var Lunds första stenkyrka och det är dess ruin som man kan se om man går ner i museet Drottens kyrkoruin. Ruinen blev kvar sedan kyrkan hade rivits efter reformationen av den danska kyrkan.

006.jpg
I centrum av långhuset fanns det en dopbrunn och
i Drottens kyrkoruin ser man ett stenlagt område
som visar var den fanns.

Drottens kyrka var en biskopskyrka för liksom Svend Tveskægs stavkyrka så hade den en dopbrunn och det var bara en biskop som fick förrätta dop på den tiden. Sannolikt har kyrkan byggts för att ersätta Svend Tveskægs stavkyrka som byggdes omkring 40 år tidigare och som kanske hade börjat bli i dåligt skick.

Murarna till Drottens kyrka kallmurades vilket innebär att stenarna i den packades med jord och lera. Grunden var 51,5 meter lång och 14 meter bred och i museet Drottens kyrkoruin kan man gå längs det som återstår av den norra väggen.

I trottoaren utanför museet finns det mörkgrå gatsten som visar var den södra väggen och en del av väggen runt kyrkans kor fanns en gång i tiden. Kyrkan hade ett kvadratiskt kor på tio gånger tio meter och ett halvrunt absid längst ut åt öster. På västra sidan utanför långhuset fanns det stora markstenar i ett kvadratiskt område på tolv gånger tolv meter som varit planerat som grundplatta för ett torn eller en förhall som aldrig byggdes.

007.jpg
De mörkgrå gatstenar i trottoaren utanför museet Drottens kyrkoruin som visar var
den södra väggen till Drottens kyrka stod en gång i tiden.

Under både korets golv och under golvet i östra delen av långhuset närmast koret fanns det gravkammare. Gravkammaren under koret var 4,9 meter lång och 6,3 meter bred och hade en takhöjd på omkring 1,7 meter. Gravkammaren i långhuset var nio meter bred, vilket motsvarade hela långhusets invändiga bredd, och sex meter lång och hade en takhöjd på högst 1,5 meter. När gravkamrarna grävdes ut så var de dock helt tomma.

Drottens kyrka byggs om som klosterkyrka åt premonstratenserna

År 1059 genomförde den danske kungen Svend Estridsen en stiftsreform som gjorde att det upprättades ett biskopsstift i Lund och ett i Dalby. Som biskop i Lund utsåg han den engelske prästen Henry (Henrik som blev Lunds stifts första biskop) som företrädde engelsk mission och som biskop i Dalby utsåg han Egino (Lunds stifts andra biskop) som företrädde tysk mission.

Den allmänna uppfattningen bland arkeologer och historiker är att det är på Svend Estridsens initiativ som Sankt Laurentius stenkyrka, som tidigare stod på samma plats som Lunds nuvarande domkyrka, började byggas som biskopskyrka i Lunds stift och Dalby kyrka som biskopskyrka i Dalby stift. Troligen började Sankt Laurentius stenkyrka då också byggas omkring 1060, samtidigt som Dalby kyrka.

Hur Drottens kyrka kom att användas sedan den förlorat sin roll som biskopskyrka är inte känt men i början av 1120-talet började den byggas om för att bli klosterkyrka åt premonstratenserna som sedan tog över den i början av 1140-talet.

I skriftliga källor omnämns Drottens kyrka som treenigheten Trinitas, Treenigheten, och namnet på klostret tros ha varit Heliga Treenighetens kloster.

I samband med att Drottens kyrka blev klosterkyrka så byggdes det också en 40 meter lång och elva meter bred stenbyggnad längs med det som idag är Grönegatan. Byggnaden var klostrets huvudbyggnad där det fanns mat- och sovsalar och bibliotek. Området norr om Drottens kyrka och öster om klostrets huvudbyggnad, där Svend Tveskægs stavkyrka legat tidigare, blev klosterområde.

008.jpg
En bild som visar hur premonstratensernas kloster Heliga Treenighetens kloster kan ha sett ut.

Arbetet med att bygga om Drottens kyrka inleddes i väster där ett torn byggdes som anslöt till långhuset och som avslutades med ett helt nytt kor utan det gamla tornet i öster. Det nya tornet var ett 10,5 gånger 10,5 meter stort kvadratiskt torn som byggdes på den grundplatta som fanns utanför långhuset. Gravkammaren i långhuset fylldes igen med jord och i dess nordöstra och sydöstra hörn uppfördes det lekmannaaltare. Något senare uppfördes en lektoriemur som skiljde koret från långhuset också och ett lekmannaaltare uppfördes vid mitten av lektoriemuren. Den gamla absiden byggdes om och koret gjordes större och tillfördes ett transept.

009.jpg
Gravhällen som låg över kistan
som Margareta Fredkulla var
begravd i.

Under mitten av golvet i det nya tornet hittades det en grav där det fanns ett skelett efter en kvinna i 35-årsåldern som hade begravts i en stenkista och ovanpå kistan låg det en gravhäll med inskriptionen "I denna grav är lagda benen av den välbördiga Margarete, vilken icke det förhatliga stället utan paradiset må taga".

Vem denna Margarete var är inte känt men det handlar sannolikt om Margrete Fredkulla som först var drottning av Norge då hon var gift med den norska vikingakungen Magnus Barfot och sedan drottning av Danmark då hon var gift med den danske kungen Niels Svendsen fram tills hon dog 1130. Bl.a. åldern på den som hittades i graven och tidsperioden stämmer nämligen väl in på henne.

010.jpg
En av tegelkistorna som hittades under golvet
i det nya tornet.

Det fanns ytterligare en stenkista, två tegelkistor och två kistlösa gravar under golvet i det nya tornet som byggdes då kyrkan byggdes om för att bli klosterkyrka, totalt var det åtta personer som begravts där, och i centrum av långhuset precis under dopbrunnen fanns det ytterligare två stenkistor.

Drottens kyrka byggs om igen och blir sockenkyrka

Omkring år 1200 lämnade premonstratenserna Lund och i början av 1200-talet byggdes kyrkan om igen. Det är oklart varför den byggdes om eftersom den blev sockenkyrka sen och det inte kan ha motiverat ombyggnad av den. En tänkbar orsak till ombyggnaden kan vara att det skulle ha brunnit i kyrkan.

011.jpg
Modell av Drottens kyrka efter att premonstratenserna
hade lämnat den och den hade byggts om igen. Tornet
fanns då i väster istället för öster som tidigare.

Vid den här ombyggnaden revs hela koret ner till grunden och gravrummet under det gamla koret fylldes igen. Sen byggdes det ett nytt över 18 meter långt och 8,5 meter brett kor med ett halvrunt absid längst åt öster. Vid den norra portalen uppfördes det ett vapenhus och det byggdes två tegelvalv i koret, tre i långhuset och ett i bottenvåningen på tornet. Utvändigt byggdes det sju strävpelare som fick ta emot trycket från valven.

Under senare delen av medeltiden fick Drottens kyrka rollen som stadskyrka och borgerskapets huvudkyrka i Lund. År 1536 reformerades den danska kyrkan och 1537 befallde den danske kungen Christian III att alla kyrkor i Lund skulle rivas. Bara Sankt Peters klosterkyrka och domkyrkan skonades. Det man ser i Drottens kyrkoruin nu är alltså de rester av Drottens kyrka som blev kvar sedan den rivits.

Stavkyrkan öster om Drotten - Nordens största stavkyrka

Någon gång i början av 1000-talet byggdes det en stavkyrka öster om den plats där Drottens kyrka senare byggdes. Stavkyrkan som var 27 meter lång och 11 meter bred är den största stavkyrka som har hittats i Norden. I trottoaren utanför museet visar vita gatstenar var några av kyrkans väggar och stolpar stod en gång i tiden.

012.jpg
De vita gatstenar i trottoaren som visar var den största stavkyrkan som har hittats i Norden och som byggdes någon gång i början av 1000-talet stod en gång i tiden. De tre vita stolphålen närmast i bild är där som kyrkans klocktorn stod.

Stolparna bar upp kyrkans tak och på kyrkans västra sida finns det ytterligare tre stolphål där kyrkans klocktorn stod. Klockorna som hängde där kommer sannolikt från ett klockgjuteri som fanns söder om Drottens kyrka innan det sedan byggdes ytterligare en stavkyrka där, en som beskrivs nedan.

013.jpg
Rester av några av kyrkans stolpar som man kan se på i Drotten kyrkoruin.

En intressant sak som upptäcktes då den här stavkyrkan grävdes ut är att en del av virket som den har byggts med är från omkring år 850, långt innan det fanns någon som helst annan bebyggelse runt omkring den som virket kan ha hämtats från. Lund hade inte ens anlagts då på sin nuvarande plats. Det fanns däremot gott om byggnader i Uppåkra där man kan ha använt virke från omkring år 850, inte minst till det s.k. Uppåkratemplet.

Stavkyrkan söder om Drotten

014.jpg
Modell av den stavkyrka som byggdes någon gång
i början av 1000-talet söder om den plats där
Drottens kyrka senare byggdes.

Söder om platsen för Drottens kyrka byggdes det ytterligare en stavkyrka någon gång i början av 1000-talet och den kyrkan var 19 meter lång och sex och en halv meter bred men idag finns det inte längre några synliga spår kvar av kyrkan ovan jord.

Kyrkan bestod av ett enda rum utan några rader med kolonner invändigt. Koret fanns i kyrkans östra del och den hade en ingång med två tättsittande dörrar i den västra väggen och ytterligare två ingångar i den västra delen av de norra och södra långväggarna. Kyrkans klocka har sannolikt hängt på en takryttare i nocken uppe på kyrkans tak.

015.jpg
Gjutgrop som hittades i
klockgjuteriet.

Innan den här stavkyrkan byggdes så stod det ett skjul för ett klockgjuteri på samma plats. Det skjulet sägs dock ha byggts omkring 1042 medan kyrkan tros ha rivits när Drottens kyrka byggdes någon gång omkring 1030-1050.

Källor till den här dokumentationen om Lunds historia

Informationen till den här sidan har framför allt hämtats från guideboken om Drotten, som man kan köpa på Gamla Lunds Kansli som är där man också kommer ner till Drottens kyrkoruin, och från valda delar i första delen av Lunds historia i tre delar som gavs ut av Lunds kommun 2012-2013.